baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинска управа-
Број: III-01-101-11/20
Дана: 05.03.2020.године

На основу члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр.95/2016), а у вези члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр.21/2016, 113/2017 – др.закон и 95/2018), члана 19. Одлуке о Oпштинској управи општине Нова Црња (''Службени лист Општине Нова Црња'', број 1/2020), члана 4. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр.2/2020) Општинска управа оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

 

Комплетан текст јавног конкурса можете преузети овде

 


На основу члана 7. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нова Црња (Службени лист општине Нова Црња” број 2/2015), председник општине Нова Црња расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Нова Црња у 2020. години

 

Комплетан текст јавног конкурса можете преузети овде

Образац пријеве на конкурс можете преузети овде

Образац за писање извештаја можете преузети овде

 


 У складу са чл. 38 Закона о уцружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018-др.закон), чл. 6 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују уцружења („Службени гласник РС”, бр. 16/18), чл. 4. Правилника о расподели средстава за финансирање програма/пројеката уцружења и других организација цивилног друштва („Службени лист општине Нова Црња”, бр. 12/19) и Одлуком о буџету Општине Нова Црња за 2020. годину („Службени лист општине Нова Црња”, бр. 23/19), председник општине , расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

 


Комплетан текст јавног конкурса можете преузети овде

Образац пријеве на конкурс можете преузети овде

Образац за писање извештаја можете преузети овде

 

 

 


На основу члана 11. Одлуке о ученичким и студентским стипендијама и једнократној финансијској помоћи ученицима и студентима (Службени лист општине Нова Црња“ бр. 23/19), Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2020. годину (''Службени лист општине Нова Црња'', број 23/19), Одлуке Општинског већа општине Нова Црња број I-06-4/20-4 од 03.02.2020. године („Службени лист општине Нова Црња“ број 1/20 ) Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске управе општине Нова Црња дана 12.02.2020. године, расписује

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА И ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ

УЧЕНИЦИМАИ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

ЗА ШКОЛСКУ 2019./2020. ГОДИНУ

 

Комплетан текст конкурса можете преузети овде

Образац пријаве за пројекат можете преузети овде

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
Број: I-06-1/20-1
Дана:
10.01.2020.године
Н о в а Ц р њ а

 На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00185/2019-01/2 од 26.12.2019.године, чланова 87.и 95.-97.Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 15. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/2019), Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2020. годину („Сл. лист општине Нова Црња“ бр. 23/2019), Општинско веће општине Нова Црња на седници одржаној дана 10.01.2020. године:

р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С 

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Нова Црња у 2020. години

 

Комплетан текст конкурса можете преузети овде

Образац пријаве за пројекат можете преузети овде

Образац буџеата пројекта можете преузети овде

Образац правдања наративни део можете преузети овде

Образац правдања финансијски део можете преузети овде

Решење о образовању и именовању стручне комисије можете преузети овде

Решење о расподели средстава можете преузети овде

 


 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нова Црња
Председник општине
Број:I-401-8/20
Дана:03.02.2020. године
Нова Црња

 

На основу члана 6. и 7. Правилника о суфинансирању програмских активности у области спорта у општини Нова Црња (“Службени лист општине Нова Црња” број 1/2018), председник општине Нова Црња расписује

 

ЈАВНИ КОНКУ РС

за суфинансирање програмских активности у области спорта у општини Нова Црња у 2020. години

 

Комплетан текст конкурса можете преузети овде

Образац пријаве за спорт можете преузети овде

Образац пријаве за савез можете преузети овде

Образац извештаја за спорт можете преузети овде

Предлог расподеле средстава за спорт можете преузети овде

Решење о расподели средстава за спорт можете преузети овде