baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

На седници одржаној 18.11.2020. године донета је одлука о усвајању текстова за јавне позиве за доделу грађевинског материјала избеглицама и интерно расељеним лицима. 

Комплетан текст јавних позива и потребну документацију можете преузети на доле наведеним путањама.

Јавни позив избеглицама можете преузети овде

Образац пријаве за избеглице можете преузети овде

Изјаву подносиоца пријаве за избеглице можете преузети овде

Јавни позив интерно расељеним лицима можете преузети овде

Образац пријаве за интерно расељена лица можете преузети овде

Изјаву подносиоца пријаве за интерно расељена лица можете преузети овде

Општина Нова Црња
ул.ЈНА 10, 23218 Нова Црња
Тел: 023/815-030
Фах: 023/815-722
Дана: 09.11.2020.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 91/2019) Општина Нова Црња расписала је:

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ДА ДОСТАВЕ ПОНУДЕ

Молимо сва лица која су заинтересована да доставе понуде за Јавну набавку – Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица и расељених лица на територији Републике Србије RHP-W4-VHG/COMP4-2015, финансираног од стране Банке за развој Савета Европе. Понуду доставити на следећу адресу:

за Јавну набавку – Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

ул.ЈНА 110, 23218 НОВА ЦРЊА

поштом, лично преко писарнице наручиоца или електронским путем е-маил- Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. . Уколико шаљете путем поште на полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, бр. телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт.

Понуде се подносе на прописаном обрасцу које се налази у склопу конкурсне документације.

За сва додатна питања можете се обратити путем е-маил-а Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Наручилац добара ће након наведеног датума упутити позив пријављеним заинтересованим лицима, ради наставка комуникације и одређивање прецизнијих елемената (обим посла, рокови цене) за наведену набавку.

Рок за подношење понуда   је 20.11.2020. до 12 h.

Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде

Председник општине Нова Црња 

Владимир Бракус

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члановима 37-44, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“ бр. 32/2019), Одељење за привреду и локални економски развој, Општинске управе Општине Нова Црња:

                                                                               ОГЛАШАВА
                                                РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДВА ЈЕДНОСИСТЕМСКА 110 kV ДАЛЕКОВОДА ОД ПРП ВЕТРОПАРКА „БАШАИД“ ДО 110 kV ДАЛЕКОВОДА БРОЈ 1143/2 ТС НОВА ЦРЊА – ТС КИКИНДА 2
(ДЕО ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА)
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОРИДОРА ДВА ЈЕДНОСИСТЕМСКА 110 kV ДАЛЕКОВОДА ОД ПРП ВЕТРОПАРКА „БАШАИД“ ДО 110 kV ДАЛЕКОВОДА БРОЈ 1143/2 ТС НОВА ЦРЊА – ТС КИКИНДА 2
(ДЕО ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА)
ОДРЖАВА СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА од 09.11.2020.год. до 23.11.2020.год.
 

У складу са члановима 36-44, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања материјал за израду плана биће изложен сваког радног дана у згради Општинске управе Општине Нова Црња, ул. ЈНА, бр. 110, сала 6.

Материјал за израду урбанистичког плана биће доступан на увид заинтересованој јавности:

  • У аналогном облику у згради Општинске управе Општине Нова Црња, ул. ЈНА, бр. 110, сала 6, сваког радног дана од 8-14 часова

  • У дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Нова Црња, www.soncnovacrnja.org.rs

 

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова, и да исто доставе у току трајања раног јавног увида на адресу Општина Нова Црња, Одељење за привреду и локални економски развој, ЈНА 110, (примедбе доставити поштом и лично преко писарнице), најкасније до 23.11.2020. год.

Заинтересована физичка и правна лица се позивају да доставе примедбе на изложени материјал за израду урбанистичког плана у току трајања раног јавног увида, на адресу Општина Нова Црња, Одељење за привреду и локални економски развој, ЈНА 110. (примедбе доставити поштом и лично преко писарнице), најкасније до 23.11.2020. год.

У складу са одредбом члана 45а. Закона о планирању и изградњи, рани јавни увид обавља Комисија за планове образована решењем Скупштине општине Нова Црња.

 

На основу члана 43. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ бр. 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на седници одржаној 09.11.2020. године, донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

1. Наређује се употреба заштитних маски на територији општине Нова Црња у свим затвореним просторима и одржавање физичке дистанце од минимум 1,5 метара.

2. Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност, делатност у трговинским форматима (супермаркети, минимаркети, продавнице...) и врше услуге, као и привредним субјектима који не пружају услуге становништву, да приликом обављања делатности примењују прописане епидемиолошке мере, а нарочито да обезбеде појачану дезинфекцију свих просторија.

3. Забрањују се све манифестације и јавни догађаји на територији општине Нова Црња, од данас 09.11.2020. године до даљњег.

4. Изузетно, од тачке 3. приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у јавном затвореном простору дозвољено је присуство једног лица на 4м2, а највише до 100 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитиних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја, уз пуно поштовање и спровођење свих других прописаних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 предвиђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ број 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20 и 126/20), актима Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 и општинског штаба за ванредне ситуације.

Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на јавном отвореном простору, дозвољено је присуство једног лица на 4м2, а највише до 100 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање 1,5 м, уз обавезно ношење заштитиних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја, уз пуно поштовање и спровођење свих других прописаних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 предвиђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ број 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20 и 126/20), актима Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 и општинског штаба за ванредне ситуације.

5. Надзор нам применом ове наредбе вршиће Одељење за привреду и локално економски развој Општинске управе општине Нова Црња.

6. Наредба ступа на снагу даном доношења, тј. од 09.11.2020. године.

 

Целокупан докумрнт можете преузети овде

На основу чл. 32 Упутства за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020.године („Сл.лист општине Нова Црња“, бр. 23/2020),  поводом избора за чланове савета Месне заједнице Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020. годину, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница у Општини Нова Црња, на седници одржаној 31.10.2020. године донела је:

О Д Л У К У

о броју гласачких листића који ће се штампати и одређивању изгледа гласачких листића и изгледа контролног листа

за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима

за чланове Савета месних заједница Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево,

расписаним за 15. новембар 2020. године

 Комплетан документ можете преузети овде