baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

 На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 ) и чланова 60. и 62. и 63. Правилника  о садржини, начину и поступку израде планских докумената (Сл. гласник РС, бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011) Одељење за привреду, Општинске управе Општине Нова Црња,  ОГЛАШАВА:

 

ЈАВНИ УВИД


У НАЦРТ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРПСКА ЦРЊА

I.  ЈАВНИ УВИДобавиће се у згради Општинске управе Општине Нова Црња, ул. ЈНА, бр. 110, сала 6, у периоду од 24.05.2013.год. до 24.06.2013. год., сваког радног дана од 8-14 часова.

II.  Заинтересована физичка и правна лица могу поднети примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, искључиво у писаној форми Општинској управи Општине Нова Црња, Одељењу за привреду, поштом и лично преко писарнице, најкасније до 24.06.2013. год.

III. ЈАВНА СЕДНИЦАКомисије за планове, на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће одржана 28.06.2013. год., са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Нова Црња, ул.ЈНА 110, сала 6.

Јавној седници ће присуствовати одговорни планер, представник обрађивача Нацрта плана, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад, представници Општине Нова Црња, а седници могу присуствовати и сва физичка и правна лица која су, у писменој форми, доставила примедбе у току трајања јавног увида и да пред Комисијом усмено образложе примедбе.

О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Руководилац Одељења за привреду

                                                                          Томин Драган

 ПГР Српска Црња - Нацрт


 

Карте:

1. Постојећа намена - Модел нацрт - Погледај

2. Целине јавно и остало - Модел нацрт - Погледај

3. Намена планирана Српска Црња - Модел нацрт - Погледај

4.0. Саобраћај - Модел нацрт - Погледај

4.1. Детаљ - Модел нацрт - Погледај

 4.2. Детаљ - Модел нацрт - Погледај

 4.3. Детаљ - Модел нацрт - Погледај

4.4. Детаљ - Модел нацрт - Погледај

4.5. Детаљ - Модел нацрт - Погледај

4.6. Детаљ - Модел нацрт - Погледај

4.7. Детаљ - Модел нацрт - Погледај

 4.8. Детаљ - Модел нацрт - Погледај
 
5. Водопривредна инфраструктура - Модел нацрт - Погледај
 
6. Електроенергетска инфраструктура - Модел нацрт - Погледај
 
7. Термоенергетска инфраструктура - Модел нацрт - Погледај
 
8. Електронска инфраструктура - Модел нацрт - Полгедај
 
9. Заштита спровођења блокови - Модел нацрт - Погледај