baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

   ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

РепубликаСрбија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општински штаб за ванредне ситуације
Број:I-87-4/20-12
Дана: 26.11.2020.године
Н О В А Ц Р Њ А

На основу 43. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), члана 10.став1.и члана 17.став 2. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр.27/20) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације бр. I-87-25/20 од 26.11.2020.године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на 12.седници одржаној дана 26.11.2020.године, доноси следећу

Н А Р Е Д Б У

о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19

1. Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (продавнице и други малопродајни трговински објекти у којима се обавља продаја робе) и врше услуге на територији општине Нова Црња, да радно време организују у периоду од 05,00 до 21,00 часова.

2. Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да у у угоститељским објектима (ресторани, кафици, баште угоститељских објеката, барова, клубови и слично) радно време организују у периоду од 05,00 до 18,00 часова.

3. Наређује се установама културе да радно време организује у периоду од 05,00 до 18,00 часова.

4. Наређује се приређивачима посебних и класичних игара на срећу да радно време објеката у којима обављају делатност организују у периоду од 05,00 до 18,00 часова.

5. Ограничења из тачака 1.и 2.ове Наредбе не односи се на апотеке у обављању апотекарске делатности, бензинске пумпе у обављању      делатности продаје горива и кетеринг-достава хране.

6. Забрањује се, на територији општине Нова Црња, организовање свечаности, спортских и других манифестација.

7. Забрањује се спортским организацијама на територији општине Нова Црња да организују тренажне процесе и такмичарске активности.

8. Забрањују се окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.

    У свим затвореним просторијама обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра.

    Спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда.

    Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маска и рукавице).

    Честа дезинфекција свих јавних објеката.

9. Наређује се Одељењу за привреду и локлано економски развој Општинске управе општине Нова Црња да врше појачан инспекцијски надзор над применом мера из ове Наредбе.

10. Ова Наредба се примењује од 26.11.2020.године.

Наредбу доставити:

- Председнику општине,

- Окружном штабу за ванредне ситуације и

- Архиви.

 

                                                                                                                                                    Командант Општинског штаба

                                                                                                                                                         Владимир Бракус

Комплетан документ можете преузети овде

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Председник општине
Број: I-87-25/20
Дана: 26.11.2020.године
Н о в а    Ц р њ а

На основу члана 39.став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), члана 20.став 1.тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58.став 1. тачка 18. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/2012, 16/2015 и 2/19), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Нова Црњa бр. III-01-87-1-2/20 од 26.11.2020.године, на ванредној седници одржаној дана 26.11.2020.године, Председник општине доноси

О Д Л У К У
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију
општине Нова Црња

  1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Нова Црња.
  2. Ванредна ситуација се проглашава због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и спровођења неопходних мера заштите и спасавања.
  3. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња у складу са чл.43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18).
  4. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације средњобанатског управног округа Зрењанин, Републичком штабу за ванредне ситуације-Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Зрењанину, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Нова Црња“.

 

У Новој Црњи
Дана: 26.11.2020.године

                                                                                                                                                                                     Председник општине

М.П.

                                                                                                                                                                                     ____________________
                                                                                                                                                                                     Владимир Бракус

 

Комплетан документ можете преузети овде

Члан 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 10/2013, 142/2014, 103/15 i 101/16), Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 24/15, 111/15, 110/16,16/18, 87/19) и Члан 41. став 1., тачка 30. Статута Општине Нова Црња (Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15, 2/19).

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА Општине Нова Црња

Комплетан документ можете преузети овде

Општина Нова Црња у партнерству са Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат, реализује пројекат “Tour de Banat 2” у оквиру „Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја“ Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Реализација пројекта траје 6 месеци, а укупан буџет пројекта је 1.201.000, РСД.

Узимајући у обзир географски положај и расположиве туристичке потенцијале и ресурсе, Општина Нова Црња је усмерила своје капацитете на развој циклотуризма, као облика одрживог, еколошког и спортско-рекреативног туризма, који добија све већи значај у Европи. У том смислу, реализација овог пројекта представља наставак започетих напора на развоју циклотуризма, који ће додатно афирмисати ово подручје, позиционирати га на европску мапу бициклистичких коридора ЕуроВело и привући значајнији број туриста, истовремено подижући свест најмлађих суграђана о безбедности у саобраћају, коришћењу бицикла као здравог средства превоза и заштити животне средине.

Циљ пројекта „Tour de Banat 2“ је "допринос одрживом економском развоју Општине Нова Црња, кроз јачање и промоцију туристичке понуде и додатно унапређење предуслова за развој циклотуризма".

Круцијалне активности на пројекту су организација трећег по реду Цикло феста, сада већ традиционалне туристичке манифестације за промоцију и подизање свести о значају бициклизма и циклотуризма, затим едукација деце у основним школама општине Нова Црња о безбедности у саобраћају и израда студије за бициклистичке политике која ће омогућити даљу имплементацију политика и мера у овој области, како у општини Нова Црња, тако и другим локалним самоуправама у Банату.

 

Општина Нова Црња
ЈНА 110
23218 Нова Црња
Тел: 023/815030
Мејл: novacrnja@gmail.com
 

Конплетан документ можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-
А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШРИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број:111-02-501-0013/20-3
Датум:23.11.2020.год

Општина Нова Црња, Општинска управа општине Нова Црња, надлежно Одељење за привреду и локални економски развој на основу члана 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије" број 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи o студији o процени утицаја на животну средину пројекта - базне станице мобилне телефоније,, NS2448_012К_Аleksandrovo"

Комплетан докуменат можете преузети овде

Студија о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније Александрово преузми

На седници одржаној 18.11.2020. године донета је одлука о усвајању текстова за јавне позиве за доделу грађевинског материјала избеглицама и интерно расељеним лицима. 

Комплетан текст јавних позива и потребну документацију можете преузети на доле наведеним путањама.

Јавни позив избеглицама можете преузети овде

Образац пријаве за избеглице можете преузети овде

Изјаву подносиоца пријаве за избеглице можете преузети овде

Јавни позив интерно расељеним лицима можете преузети овде

Образац пријаве за интерно расељена лица можете преузети овде

Изјаву подносиоца пријаве за интерно расељена лица можете преузети овде

Општина Нова Црња
ул.ЈНА 10, 23218 Нова Црња
Тел: 023/815-030
Фах: 023/815-722
Дана: 09.11.2020.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 91/2019) Општина Нова Црња расписала је:

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА ДА ДОСТАВЕ ПОНУДЕ

Молимо сва лица која су заинтересована да доставе понуде за Јавну набавку – Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица и расељених лица на територији Републике Србије RHP-W4-VHG/COMP4-2015, финансираног од стране Банке за развој Савета Европе. Понуду доставити на следећу адресу:

за Јавну набавку – Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

ул.ЈНА 110, 23218 НОВА ЦРЊА

поштом, лично преко писарнице наручиоца или електронским путем е-маил- Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. . Уколико шаљете путем поште на полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, бр. телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт.

Понуде се подносе на прописаном обрасцу које се налази у склопу конкурсне документације.

За сва додатна питања можете се обратити путем е-маил-а Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Наручилац добара ће након наведеног датума упутити позив пријављеним заинтересованим лицима, ради наставка комуникације и одређивање прецизнијих елемената (обим посла, рокови цене) за наведену набавку.

Рок за подношење понуда   је 20.11.2020. до 12 h.

Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде

Председник општине Нова Црња 

Владимир Бракус

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члановима 37-44, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“ бр. 32/2019), Одељење за привреду и локални економски развој, Општинске управе Општине Нова Црња:

                                                                               ОГЛАШАВА
                                                РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДВА ЈЕДНОСИСТЕМСКА 110 kV ДАЛЕКОВОДА ОД ПРП ВЕТРОПАРКА „БАШАИД“ ДО 110 kV ДАЛЕКОВОДА БРОЈ 1143/2 ТС НОВА ЦРЊА – ТС КИКИНДА 2
(ДЕО ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА)
 
РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОРИДОРА ДВА ЈЕДНОСИСТЕМСКА 110 kV ДАЛЕКОВОДА ОД ПРП ВЕТРОПАРКА „БАШАИД“ ДО 110 kV ДАЛЕКОВОДА БРОЈ 1143/2 ТС НОВА ЦРЊА – ТС КИКИНДА 2
(ДЕО ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА)
ОДРЖАВА СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА од 09.11.2020.год. до 23.11.2020.год.
 

У складу са члановима 36-44, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања материјал за израду плана биће изложен сваког радног дана у згради Општинске управе Општине Нова Црња, ул. ЈНА, бр. 110, сала 6.

Материјал за израду урбанистичког плана биће доступан на увид заинтересованој јавности:

  • У аналогном облику у згради Општинске управе Општине Нова Црња, ул. ЈНА, бр. 110, сала 6, сваког радног дана од 8-14 часова

  • У дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Нова Црња, www.soncnovacrnja.org.rs

 

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова, и да исто доставе у току трајања раног јавног увида на адресу Општина Нова Црња, Одељење за привреду и локални економски развој, ЈНА 110, (примедбе доставити поштом и лично преко писарнице), најкасније до 23.11.2020. год.

Заинтересована физичка и правна лица се позивају да доставе примедбе на изложени материјал за израду урбанистичког плана у току трајања раног јавног увида, на адресу Општина Нова Црња, Одељење за привреду и локални економски развој, ЈНА 110. (примедбе доставити поштом и лично преко писарнице), најкасније до 23.11.2020. год.

У складу са одредбом члана 45а. Закона о планирању и изградњи, рани јавни увид обавља Комисија за планове образована решењем Скупштине општине Нова Црња.

 

На основу члана 43. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ бр. 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на седници одржаној 09.11.2020. године, донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

1. Наређује се употреба заштитних маски на територији општине Нова Црња у свим затвореним просторима и одржавање физичке дистанце од минимум 1,5 метара.

2. Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност, делатност у трговинским форматима (супермаркети, минимаркети, продавнице...) и врше услуге, као и привредним субјектима који не пружају услуге становништву, да приликом обављања делатности примењују прописане епидемиолошке мере, а нарочито да обезбеде појачану дезинфекцију свих просторија.

3. Забрањују се све манифестације и јавни догађаји на територији општине Нова Црња, од данас 09.11.2020. године до даљњег.

4. Изузетно, од тачке 3. приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у јавном затвореном простору дозвољено је присуство једног лица на 4м2, а највише до 100 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитиних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја, уз пуно поштовање и спровођење свих других прописаних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 предвиђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ број 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20 и 126/20), актима Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 и општинског штаба за ванредне ситуације.

Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на јавном отвореном простору, дозвољено је присуство једног лица на 4м2, а највише до 100 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање 1,5 м, уз обавезно ношење заштитиних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја, уз пуно поштовање и спровођење свих других прописаних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 предвиђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ број 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20 и 126/20), актима Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 и општинског штаба за ванредне ситуације.

5. Надзор нам применом ове наредбе вршиће Одељење за привреду и локално економски развој Општинске управе општине Нова Црња.

6. Наредба ступа на снагу даном доношења, тј. од 09.11.2020. године.

 

Целокупан докумрнт можете преузети овде

На основу чл. 32 Упутства за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020.године („Сл.лист општине Нова Црња“, бр. 23/2020),  поводом избора за чланове савета Месне заједнице Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020. годину, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница у Општини Нова Црња, на седници одржаној 31.10.2020. године донела је:

О Д Л У К У

о броју гласачких листића који ће се штампати и одређивању изгледа гласачких листића и изгледа контролног листа

за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима

за чланове Савета месних заједница Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево,

расписаним за 15. новембар 2020. године

 Комплетан документ можете преузети овде

На основу чл. 46. Одлуке о месним заједницама на територији Општине Нова Црња („Сл.лист општине Нова Црња“, бр. 8/2019 и 22/2020), члана 28 Упутства за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020.године („Сл.лист општине Нова Црња“, бр. 23/2020),  поводом избора за чланове савета Месне заједнице Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020. годину на седници одржаној 31.10.2020. године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница у Општини Нова Црња донела је:

  

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА

Комплетан документ можете преузети овде

РепубликаСрбија
АутономнаПокрајинаВојводина
ОпштинаНова Црња
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница у општини Нова Црња
Број: II-013-18/20-3-1
Дана: 25.10.2020.год.

На основу члана 23.став 1.и 3. Упутства за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Војвода Степа („Службени лист општине Нова Црња“, број 23/20), поводом избора за чланове савета Месне заједнице Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020. годину на седници одржаној 25.10.2020. године донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХМЕСТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВО, НОВА ЦРЊА, СРПСКА ЦРЊА И РАДОЈЕВО

 

Комплетан документ можете преузети овде

Документ о измени бирачког места у Радојеву можете преузети овде