baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

   ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

РепубликаСрбија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општински штаб за ванредне ситуације
Број:I-87-4/20-12
Дана: 26.11.2020.године
Н О В А Ц Р Њ А

На основу 43. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), члана 10.став1.и члана 17.став 2. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр.27/20) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације бр. I-87-25/20 од 26.11.2020.године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на 12.седници одржаној дана 26.11.2020.године, доноси следећу

Н А Р Е Д Б У

о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19

1. Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (продавнице и други малопродајни трговински објекти у којима се обавља продаја робе) и врше услуге на територији општине Нова Црња, да радно време организују у периоду од 05,00 до 21,00 часова.

2. Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да у у угоститељским објектима (ресторани, кафици, баште угоститељских објеката, барова, клубови и слично) радно време организују у периоду од 05,00 до 18,00 часова.

3. Наређује се установама културе да радно време организује у периоду од 05,00 до 18,00 часова.

4. Наређује се приређивачима посебних и класичних игара на срећу да радно време објеката у којима обављају делатност организују у периоду од 05,00 до 18,00 часова.

5. Ограничења из тачака 1.и 2.ове Наредбе не односи се на апотеке у обављању апотекарске делатности, бензинске пумпе у обављању      делатности продаје горива и кетеринг-достава хране.

6. Забрањује се, на територији општине Нова Црња, организовање свечаности, спортских и других манифестација.

7. Забрањује се спортским организацијама на територији општине Нова Црња да организују тренажне процесе и такмичарске активности.

8. Забрањују се окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.

    У свим затвореним просторијама обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра.

    Спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда.

    Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маска и рукавице).

    Честа дезинфекција свих јавних објеката.

9. Наређује се Одељењу за привреду и локлано економски развој Општинске управе општине Нова Црња да врше појачан инспекцијски надзор над применом мера из ове Наредбе.

10. Ова Наредба се примењује од 26.11.2020.године.

Наредбу доставити:

- Председнику општине,

- Окружном штабу за ванредне ситуације и

- Архиви.

 

                                                                                                                                                    Командант Општинског штаба

                                                                                                                                                         Владимир Бракус

Комплетан документ можете преузети овде

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Председник општине
Број: I-87-25/20
Дана: 26.11.2020.године
Н о в а    Ц р њ а

На основу члана 39.став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), члана 20.став 1.тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58.став 1. тачка 18. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, бр. 9/08, 16/2012, 16/2015 и 2/19), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Нова Црњa бр. III-01-87-1-2/20 од 26.11.2020.године, на ванредној седници одржаној дана 26.11.2020.године, Председник општине доноси

О Д Л У К У
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију
општине Нова Црња

 1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Нова Црња.
 2. Ванредна ситуација се проглашава због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и спровођења неопходних мера заштите и спасавања.
 3. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња у складу са чл.43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18).
 4. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације средњобанатског управног округа Зрењанин, Републичком штабу за ванредне ситуације-Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Зрењанину, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Нова Црња“.

 

У Новој Црњи
Дана: 26.11.2020.године

                                                                                                                                                                                     Председник општине

М.П.

                                                                                                                                                                                     ____________________
                                                                                                                                                                                     Владимир Бракус

 

Комплетан документ можете преузети овде

Члан 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 10/2013, 142/2014, 103/15 i 101/16), Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја ("Сл. гласник РС", бр. 24/15, 111/15, 110/16,16/18, 87/19) и Члан 41. став 1., тачка 30. Статута Општине Нова Црња (Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15, 2/19).

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА Општине Нова Црња

Комплетан документ можете преузети овде

Општина Нова Црња у партнерству са Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат, реализује пројекат “Tour de Banat 2” у оквиру „Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја“ Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Реализација пројекта траје 6 месеци, а укупан буџет пројекта је 1.201.000, РСД.

Узимајући у обзир географски положај и расположиве туристичке потенцијале и ресурсе, Општина Нова Црња је усмерила своје капацитете на развој циклотуризма, као облика одрживог, еколошког и спортско-рекреативног туризма, који добија све већи значај у Европи. У том смислу, реализација овог пројекта представља наставак започетих напора на развоју циклотуризма, који ће додатно афирмисати ово подручје, позиционирати га на европску мапу бициклистичких коридора ЕуроВело и привући значајнији број туриста, истовремено подижући свест најмлађих суграђана о безбедности у саобраћају, коришћењу бицикла као здравог средства превоза и заштити животне средине.

Циљ пројекта „Tour de Banat 2“ је "допринос одрживом економском развоју Општине Нова Црња, кроз јачање и промоцију туристичке понуде и додатно унапређење предуслова за развој циклотуризма".

Круцијалне активности на пројекту су организација трећег по реду Цикло феста, сада већ традиционалне туристичке манифестације за промоцију и подизање свести о значају бициклизма и циклотуризма, затим едукација деце у основним школама општине Нова Црња о безбедности у саобраћају и израда студије за бициклистичке политике која ће омогућити даљу имплементацију политика и мера у овој области, како у општини Нова Црња, тако и другим локалним самоуправама у Банату.

 

Општина Нова Црња
ЈНА 110
23218 Нова Црња
Тел: 023/815030
Мејл: novacrnja@gmail.com
 

Конплетан документ можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-
А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШРИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број:111-02-501-0013/20-3
Датум:23.11.2020.год

Општина Нова Црња, Општинска управа општине Нова Црња, надлежно Одељење за привреду и локални економски развој на основу члана 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије" број 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи o студији o процени утицаја на животну средину пројекта - базне станице мобилне телефоније,, NS2448_012К_Аleksandrovo"

Комплетан докуменат можете преузети овде

Студија о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније Александрово преузми

На седници одржаној 18.11.2020. године донета је одлука о усвајању текстова за јавне позиве за доделу грађевинског материјала избеглицама и интерно расељеним лицима. 

Комплетан текст јавних позива и потребну документацију можете преузети на доле наведеним путањама.

Јавни позив избеглицама можете преузети овде

Образац пријаве за избеглице можете преузети овде

Изјаву подносиоца пријаве за избеглице можете преузети овде

Јавни позив интерно расељеним лицима можете преузети овде

Образац пријаве за интерно расељена лица можете преузети овде

Изјаву подносиоца пријаве за интерно расељена лица можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Председник општине
23218 Нова Црња
Ул. ЈНА 110
Број: I-400-17/20
Дана: 21.10.2020.
Н О В А Ц Р Њ А

 

ПОЗИВ СУГРАЂАНИМА ДА УЧЕСТВУЈУ У КРЕИРАЊУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Овим путем позивамо суграђане да учествују у креирању буџета општине. У току је процес планирања буџета за период 2021. – 2023. године и овим путем Општинска управа општине Нова Црња жели да укључи становнике у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани јавним средствима, а који имају за циљ да живот у општини учине квалитетнијим и лепшим.

Све што треба да урадите је да попуните формулар (у прилогу текста) и да га у периоду од 22. октобра 2020. до 7. новембра 2020. године доставите на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или послати поштом на адресу Општина Нова Црња, са назнаком: Предлог за унапређење буџета, ул. ЈНА бр. 110, Нова Црња, као и непосредно на шалтер пријемне канцеларије у згради Општине Нова Црња.

Председник општине
Владимир Бракус
 

Форулар за попуњавање - преузми

Комплетан документ - преузми

Обавештење грађанима о увиду у бирачки списак

Поводом Избора за чланове Савета месних заједница Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020.године, обавештавају се грађани да могу извршити увид у бирачки списак и тражити, упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку).

Закључење бирачког списка је 30. октобра 2020. године у 24,00 часова .

 

Обавештење грађанима о начину подношења предлога кандидата

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница у Општини Нова Црња, на седници одржаној дана 19.10.2020.године усвојила је документа за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Александрово, Српска Црња, Нова Црња и Радојево и прописала обрасце за подношење предлога кандидата.

Документа и обрасци су објављени у службеном листу Општине Нова Црња, број 23/2020.

Обрасци се могу преузети овде:

1.      Пријава кандидата за избор за члана Савета месне заједнице – Образац ЧСМЗ – 1/2020 - преузми

2.      Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице -  Образац ЧСМЗ- 1/А/2020 - преузми

3.      Овлашћење за подношење кандидатуре за члана Савета месне заједнице - Образац ЧСМЗ- 1/Б/2020 - преузми

4.      Списак бирача који подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице -Образац ЧСМЗ- 2/2020 - преузми

5.      Изјава бирача да подржава кандидатуру за члана Савета месне заједнице – Образац ЧСМЗ – 2/А/2020 - преузми

6.      Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице- Образац ЧСМЗ –3/2020 - преузми

7.      Гласачки листић – Образац ЧСМЗ – 4/2020 - преузми

8.      Контролни листић – Образац – 5/2020 - преузми

9.      Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије и бирачког одбора – Образац ЧСМЗ – 6/2020 - преузми

10.  Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор ЧСМЗ– Образац ЧСМЗ – 7/2020 - преузми

11.  Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и изборне комисије – Образац ЧСМЗ – 8/2020 - преузми

12.  Пријава домаћих и страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за ЧСМЗ – Образац ЧСМЗ – 9/2020 - преузми

13.  Записник о раду изборне комисије – Образац ЧСМЗ – 10/2020 - преузми

14.  Потврда – ЧСМЗ/П - преузми

15.  Прилог - преузми

16.  Одлука о утврђивању образаца - преузми

17.  Роковник за обављање изборних радњи - преузми

18.  Правилник о раду изборне комисије - преузми

19.  Упутство за спровођење избора - преузми

 

 

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ бр. 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на седници одржаној 16.10.2020. године, донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

 


Комплетан документ можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:
ДАНА:
Н О В А   Ц Р Њ А

 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009 , 73/10 , 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16, 113/2017, 95/18, 31/19 и 72/19), и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др. Закон и 47/2018), и члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) и Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2020. годину („Службени лист Општине Нова Црња“ бр. 23/2019) и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2020. годину („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 4/20) а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана  ___________ донела је

 

О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2020. годину

 

Комплетан документ можете преузети овде

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ бр. 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на седници одржаној 02.10.2020. године, донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

 1. Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да објекти који немају башту неће радити од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана, док објекти који имају башту неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана, а у отвореном делу објекта ( башти) радним данима од 24,00 часа до 06,00 часова, а викендом од 01,00 часа до 06,00 часова наредног дана.

 1. Надзор нам применом ове наредбе вршиће Одељење за привреду и локално економски развој Општинске управе општине Нова Црња.

 1. Наредба ступа на снагу даном доношења, тј. од 02.10.2020. године.

   

НАРЕДБУДОСТАВИТИ:

Команданту Општинског штаба

МУП РС ПС Нова Црња

Архиви

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Број: I-87-4/20-10
Дана: 02.10.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А

КОМАНДАНТ ШТАБА

Владимир Бракус

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ

Законом о угоститељству и правилником  којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба,

 • да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази

         ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ  ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ДА СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ КОД ЈЛС

Од 1. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко ЦИС-А.

 

НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ УГОСТИТЕЉИ, САГЛАСНО  ЗАКОНУ О УГОСТИТЕЉСТВУ И ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА, ЧИНЕ ПРЕРШАЈ, О ЧЕМУ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И МУПСлужба за странце.

 

За детаљније информације посетите следећу линк:

https://www.eturista.gov.rs/vest/331598/vazno-obavestenje.php