baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

   ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинска управа
Одељење за финансије и буџет
23218 Нова Црња
Ул. ЈНА 110
Број: сл.
Дана: 15.01.2021.
Н О В А Ц Р Њ А

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ О ПРЕСТАНКУ ПРИМЕНЕ ОБРАЧУНА САМОДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВА ЦРЊА, ТОБА, СРПСКА ЦРЊА И РАДОЈЕВО

 

Обавештавају се сви послодавци да више не обустављају самодопринос на зараде за своје запослене а који имају пребивалиште у местима Нова Црња, Тоба, Српска Црња и Радојево.

На основу Одлуке о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Нова Црња, Тоба, Српска Црња и Радојево („Службени лист општине Нова Црња“, број 16/15) перод важења примене Одлуке је истекао 31.12.2020. године и од 01.01.2021. године се одредбе Одлука више не примењују.

На основу Одлуке о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Војвода Степа („Службени лист Општине Нова Црња“, број 14/16) одредбе се примењују до 31.08.2021. године. Послодавци су дужни да врше обуставу самодоприноса на зараде за запослене који имају пребивалиште у месту Војвода Степа до 31.08.2021. године.

Уколико буде било каквих промена бићете обавештени као и обавештењем на сајту општине Нова Црња.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинска управа-
Број: III-01-101-56/20
Дана: 25.12.2020.године

 

На основу члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр.95/2016), а у вези члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр.21/2016, 113/2017 – др.закон и 95/2018), члана 19. Одлуке о Oпштинској управи општине Нова Црња (''Службени лист Општине Нова Црња'', број 1/2020), члана 4. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 2/20, 17/20 и 34/20), Општинска управа оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Нова Црња, са седиштем у Новој Црњи, ул. ЈНА 110.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место под редним бројем 4. Послови обједињене процедуре, урбанизма и грађевинарства у оквиру Одељења за привреду и локално економски развој Општинске управе општине Нова Црња, систематизовано Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нова Црња број I-06-5/20-2 („Службени лист општине Нова Црња“ број 2/20, 17/20 и 34/20)

Опис послова и радних задатака: Правни послови из области урбанизма, грађевинарства и комуналних делатности и послови обједињене процедуре, предлаже мере за решавање утврђених задатака у области просторног планирања, урбанизма и грађевинарства; припрема израду и учествује у изради свих врста урбанистичких планова, просторних планова општине, планови генералне и детаљне регулације, заштите и унапређења животне средине као и програма припреме и уређења грађевинског земљишта; предлаже мере за одржање постојеће и учествује у планирању изградње нове комуналне инфраструктуре; прати спровођење донетих урбанистичких планова и програма; сарађује и учествује у поступку израде одлука из своје области; израђује извештаје, анализе и информације за потребе председника општине, Скупштине општие и Општинског већа; води управне поступке и предузима радње у смислу Закона о планирању и изградњи, подзаконских аката и других прописа који су поверени општини на спровођењу обједињене процедуре, а у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката односно извођењем радова, а који укључују издавање локалцијских услова, издавање грађевинске дозволе, решења о одобрењу за извођење радова, пријаву радова, прибављање сагласности за техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевиснке и употребне дозволе, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту као и измену аката која се прибављају у овој процедури, води поступке и предузима радње у свим осталим пословима из надлежности општине у овој области, врши потврђивање пројеката парцелације и препарцелације, потврђивање пројеката исправке границе парцеле, и друге послове утврђене Законом о планирању и изградњи, одобрења за постављање мањих монтажних објеката, рекламних табли и паноа, издаје водне услове, обавља правне послове у области грађевине, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране Начелника општинске управе или непосредног руководиоца.

Услови за запослење на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке или техничких наука: архитектонске или грађевинске струке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката, Закон о општем управном поступку-усмена провера знања.

2. Радно место под бројем 12. Послови возача моторног возила у оквиру Одељења за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске управе општине Нова Црња, систематизовано Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нова Црња број I-06-5/20-2 („Службени лист општине Нова Црња“ број 2/20, 17/20 и 34/20)

Опис послова и радних задатака: Обавља превоз моторним возилом по издатом налогу Председника општине и Начелника општинске управе, води и обрачунава путне налоге, води евиденцију о пређеној километражи као и евиденцију о укупном утрошку горива за сваки аутомобил појединачно на месечном нивоу, одговоран је за вршење техничког прегледа возила у прописаном року, стара се о уредном одржавању и исправности моторних возила и у вези са тим предлаже и предузима одређене мере,обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг овог радног места или му буду одређени од стране Начелника општинске управе или шефа кабинета.

Услови за запослење на радном месту: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, односно IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачка дозвола за управљање моторним возилом „Б“ категорије и најмање 3 године радног искуства на истим пословима. У изборном поступку проверавају се: општа култура, однос и одговорност према радним обавезама и мотивација-усмени разговор.

III Уз пријаву на јавни конкурс подноси се биографија кандидата са подацима за контакт и следећи докази:

· оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

· оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству, у трајању прописаном у одељку II овог Јавног конкурса, у условима за запослење за свако радно место (потврде, решења и други акти из којих се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

· оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије,

· уверење или оверена фотокопија уверења да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци – издато од полицијске управе,

· изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

· доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије (фотокопија возачке дозволе за управљање моторним возилом „Б“ категорије најмање три године) - за радно место под бројем 12. Послови возача моторног возила.

IV Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку

Са кандидатом чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Општинске управе општине Нова Црња, ЈНА 110. О датуму спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или поште, на бројеве и адресе које су навели у пријави.

V Трајање радног односа:

Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидат који први пут заснива радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

VI Место рада:

Општинска управа општине Нова Црња, ул. ЈНА 110, 23218 Нова Црња

VII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече од 29.12.2020. године и истиче 12.01.2021.године.

Датум и начин оглашавања: Обавештење о јавном конкурсу биће оглашено у дневним новинама „Дневник“ и у новинама „Magyarszo“, дана 29.12.2020. године.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Нада Трикић Сарадник на пословима персоналне евиденције и радних односа и Невенка Поповић, Руководилац Одељења за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске управе општине Нова Црња, контакт телефон: 023 815-030.

IX Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Нова Црња, 23218 Нова Црња, ул. ЈНА 110, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Нова Црња“.

X Јавни конкурс ће бити објављен на web страници Општине Нова Црња: www.sonovacrnja.org.rs

XI Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе Нова Црња.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.

Република Србија – АП Војводина
Општина Нова Црња
Председник општине
Број: I-401-40/20
Датум: 09.12.2020. године

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Нова Црња у 2020. години („Службени лист Општине Нова Црња”, бр. 33/2020) ), члана 58. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15, 2/19), Председник општине Нова Црња расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

 


Комплетан текст конкурса можете преузети овде

Комплетан образац пријаве можете преузети овде

Листу рангирања можете преузети овде

Коначна листа о додели подстицајних средстава овде

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општинска Управа
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: III- 02-501-0013/20-6
Дана: 25.12.2020 год.
Н О В А Ц Р Њ А

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Нова Црња, Одељење за привреду и локални економски развој на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл. Гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) објављује обавештење о донетом решењу којим је дата сагласност на студију процене утицаја на животну средину , “Радио-базне станице на локацији “NS 2448_01 Александрово”, GSM900/UMTS2100/LTE800 мреже јавних мобилних телекомуникација” ,,Vip mobile” д.о.о. , на адреси ул. Бранка Радичевића 1 на катастарској парцели број 327/1, КО Александрово, општина Нова Црња, израђену од стране предузећа за трговину и услуге “W-LINE” д.о.о. Београд-Земун, Аутопут за Загреб бр. 22 , ознаке: ЕМ-2020-162/СТ од 10.11.2020 године.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да пројекат изведе у свему у складу са мерама заштите животне средине ( ваздух , земљиште ,вода и од удеса ) утврњеним у студији , које се односе на :

1. Мере које су предвињене законом и другим прописима , нормативима и стандардима , планском и техничком документацијом ;

2. Мере заштите у току изградње пројекта:

3. Мере заштите у току редовног рада пројекта ;

4. Мере предвиђене у случају удеса , као и у случају престанка рада станице .

Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и дају се на увид код техничке контроле главног пројекта и техничког пријема објекта .

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку .

Главни разлози на којима се одлука заснива могу се видети у образложењу решења број III-02-501-0013/20-5 где се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Радио-базне станице .

Решење о давању сагласности и сама Студија у којој су дате мере које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања , смањења или отклањања штетних утицаја могу се у потпуности преузети на сајту Општине Нова Црња : www.novacrnja.rs.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења .

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније Александрово преузми

 

План пословања ЈКП 8.август Српска Црња преузми

Трећи ребаланс буџета у 2020. години преузми

Одлука о буџету за 2021. годину преузми

Добровољно служење војног рока са оружјем и Курс за резервне официре Војске Србије, мартовског упутног рока 2021. године
Обавештење за јавност
Центар Министарства одбране Зрењанин, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије за потребе мартовског упутног рока 2021 .године.
Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса. Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs. или у ЦЕНТРУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ о ЗРЕЊАНИН у Зрењанину, адреса Гундулићева бб, где могу поднети и пријаву.
После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази у неки од центра за обуку Војске Србије.
Закон о војној, радној и материјалној обавези, потписује да служење војног рока траје шеетмесеци.
Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у Јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника.
Центар Министарства одбране Зрењанин

 

Комплетан документ можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинска управа
Одељење за финансије и буџет
23218 Нова Црња
Ул. ЈНА 110
Број: сл.
Дана: 15.01.2021.
Н О В А Ц Р Њ А

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ О ПРЕСТАНКУ ПРИМЕНЕ ОБРАЧУНА САМОДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВА ЦРЊА, ТОБА, СРПСКА ЦРЊА И РАДОЈЕВО

 

Обавештавају се сви послодавци да више не обустављају самодопринос на зараде за своје запослене а који имају пребивалиште у местима Нова Црња, Тоба, Српска Црња и Радојево.

На основу Одлуке о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Нова Црња, Тоба, Српска Црња и Радојево („Службени лист општине Нова Црња“, број 16/15) перод важења примене Одлуке је истекао 31.12.2020. године и од 01.01.2021. године се одредбе Одлука више не примењују.

На основу Одлуке о проглашењу одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Војвода Степа („Службени лист Општине Нова Црња“, број 14/16) одредбе се примењују до 31.08.2021. године. Послодавци су дужни да врше обуставу самодоприноса на зараде за запослене који имају пребивалиште у месту Војвода Степа до 31.08.2021. године.

Уколико буде било каквих промена бићете обавештени као и обавештењем на сајту општине Нова Црња.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинска управа-
Број: III-01-101-56/20
Дана: 25.12.2020.године

 

На основу члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр.95/2016), а у вези члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр.21/2016, 113/2017 – др.закон и 95/2018), члана 19. Одлуке о Oпштинској управи општине Нова Црња (''Службени лист Општине Нова Црња'', број 1/2020), члана 4. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“ бр. 2/20, 17/20 и 34/20), Општинска управа оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Нова Црња, са седиштем у Новој Црњи, ул. ЈНА 110.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место под редним бројем 4. Послови обједињене процедуре, урбанизма и грађевинарства у оквиру Одељења за привреду и локално економски развој Општинске управе општине Нова Црња, систематизовано Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нова Црња број I-06-5/20-2 („Службени лист општине Нова Црња“ број 2/20, 17/20 и 34/20)

Опис послова и радних задатака: Правни послови из области урбанизма, грађевинарства и комуналних делатности и послови обједињене процедуре, предлаже мере за решавање утврђених задатака у области просторног планирања, урбанизма и грађевинарства; припрема израду и учествује у изради свих врста урбанистичких планова, просторних планова општине, планови генералне и детаљне регулације, заштите и унапређења животне средине као и програма припреме и уређења грађевинског земљишта; предлаже мере за одржање постојеће и учествује у планирању изградње нове комуналне инфраструктуре; прати спровођење донетих урбанистичких планова и програма; сарађује и учествује у поступку израде одлука из своје области; израђује извештаје, анализе и информације за потребе председника општине, Скупштине општие и Општинског већа; води управне поступке и предузима радње у смислу Закона о планирању и изградњи, подзаконских аката и других прописа који су поверени општини на спровођењу обједињене процедуре, а у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката односно извођењем радова, а који укључују издавање локалцијских услова, издавање грађевинске дозволе, решења о одобрењу за извођење радова, пријаву радова, прибављање сагласности за техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевиснке и употребне дозволе, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту као и измену аката која се прибављају у овој процедури, води поступке и предузима радње у свим осталим пословима из надлежности општине у овој области, врши потврђивање пројеката парцелације и препарцелације, потврђивање пројеката исправке границе парцеле, и друге послове утврђене Законом о планирању и изградњи, одобрења за постављање мањих монтажних објеката, рекламних табли и паноа, издаје водне услове, обавља правне послове у области грађевине, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране Начелника општинске управе или непосредног руководиоца.

Услови за запослење на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке или техничких наука: архитектонске или грађевинске струке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката, Закон о општем управном поступку-усмена провера знања.

2. Радно место под бројем 12. Послови возача моторног возила у оквиру Одељења за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске управе општине Нова Црња, систематизовано Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нова Црња број I-06-5/20-2 („Службени лист општине Нова Црња“ број 2/20, 17/20 и 34/20)

Опис послова и радних задатака: Обавља превоз моторним возилом по издатом налогу Председника општине и Начелника општинске управе, води и обрачунава путне налоге, води евиденцију о пређеној километражи као и евиденцију о укупном утрошку горива за сваки аутомобил појединачно на месечном нивоу, одговоран је за вршење техничког прегледа возила у прописаном року, стара се о уредном одржавању и исправности моторних возила и у вези са тим предлаже и предузима одређене мере,обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг овог радног места или му буду одређени од стране Начелника општинске управе или шефа кабинета.

Услови за запослење на радном месту: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, односно IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачка дозвола за управљање моторним возилом „Б“ категорије и најмање 3 године радног искуства на истим пословима. У изборном поступку проверавају се: општа култура, однос и одговорност према радним обавезама и мотивација-усмени разговор.

III Уз пријаву на јавни конкурс подноси се биографија кандидата са подацима за контакт и следећи докази:

· оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

· оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству, у трајању прописаном у одељку II овог Јавног конкурса, у условима за запослење за свако радно место (потврде, решења и други акти из којих се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

· оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије,

· уверење или оверена фотокопија уверења да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци – издато од полицијске управе,

· изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

· доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије (фотокопија возачке дозволе за управљање моторним возилом „Б“ категорије најмање три године) - за радно место под бројем 12. Послови возача моторног возила.

IV Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку

Са кандидатом чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Општинске управе општине Нова Црња, ЈНА 110. О датуму спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или поште, на бројеве и адресе које су навели у пријави.

V Трајање радног односа:

Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидат који први пут заснива радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци.

VI Место рада:

Општинска управа општине Нова Црња, ул. ЈНА 110, 23218 Нова Црња

VII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече од 29.12.2020. године и истиче 12.01.2021.године.

Датум и начин оглашавања: Обавештење о јавном конкурсу биће оглашено у дневним новинама „Дневник“ и у новинама „Magyarszo“, дана 29.12.2020. године.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Нада Трикић Сарадник на пословима персоналне евиденције и радних односа и Невенка Поповић, Руководилац Одељења за општу управу, заједничке послове и јавне службе Општинске управе општине Нова Црња, контакт телефон: 023 815-030.

IX Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Нова Црња, 23218 Нова Црња, ул. ЈНА 110, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Нова Црња“.

X Јавни конкурс ће бити објављен на web страници Општине Нова Црња: www.sonovacrnja.org.rs

XI Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе Нова Црња.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.

Република Србија – АП Војводина
Општина Нова Црња
Председник општине
Број: I-401-40/20
Датум: 09.12.2020. године

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Нова Црња у 2020. години („Службени лист Општине Нова Црња”, бр. 33/2020) ), члана 58. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15, 2/19), Председник општине Нова Црња расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА

 


Комплетан текст конкурса можете преузети овде

Комплетан образац пријаве можете преузети овде

Листу рангирања можете преузети овде

Коначна листа о додели подстицајних средстава овде

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општинска Управа
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: III- 02-501-0013/20-6
Дана: 25.12.2020 год.
Н О В А Ц Р Њ А

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Нова Црња, Одељење за привреду и локални економски развој на основу члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл. Гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) објављује обавештење о донетом решењу којим је дата сагласност на студију процене утицаја на животну средину , “Радио-базне станице на локацији “NS 2448_01 Александрово”, GSM900/UMTS2100/LTE800 мреже јавних мобилних телекомуникација” ,,Vip mobile” д.о.о. , на адреси ул. Бранка Радичевића 1 на катастарској парцели број 327/1, КО Александрово, општина Нова Црња, израђену од стране предузећа за трговину и услуге “W-LINE” д.о.о. Београд-Земун, Аутопут за Загреб бр. 22 , ознаке: ЕМ-2020-162/СТ од 10.11.2020 године.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да пројекат изведе у свему у складу са мерама заштите животне средине ( ваздух , земљиште ,вода и од удеса ) утврњеним у студији , које се односе на :

1. Мере које су предвињене законом и другим прописима , нормативима и стандардима , планском и техничком документацијом ;

2. Мере заштите у току изградње пројекта:

3. Мере заштите у току редовног рада пројекта ;

4. Мере предвиђене у случају удеса , као и у случају престанка рада станице .

Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и дају се на увид код техничке контроле главног пројекта и техничког пријема објекта .

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку .

Главни разлози на којима се одлука заснива могу се видети у образложењу решења број III-02-501-0013/20-5 где се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Радио-базне станице .

Решење о давању сагласности и сама Студија у којој су дате мере које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања , смањења или отклањања штетних утицаја могу се у потпуности преузети на сајту Општине Нова Црња : www.novacrnja.rs.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења .

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније Александрово преузми

 

План пословања ЈКП 8.август Српска Црња преузми

Трећи ребаланс буџета у 2020. години преузми

Одлука о буџету за 2021. годину преузми

Добровољно служење војног рока са оружјем и Курс за резервне официре Војске Србије, мартовског упутног рока 2021. године
Обавештење за јавност
Центар Министарства одбране Зрењанин, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије за потребе мартовског упутног рока 2021 .године.
Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса. Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs. или у ЦЕНТРУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ о ЗРЕЊАНИН у Зрењанину, адреса Гундулићева бб, где могу поднети и пријаву.
После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази у неки од центра за обуку Војске Србије.
Закон о војној, радној и материјалној обавези, потписује да служење војног рока траје шеетмесеци.
Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у Јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника.
Центар Министарства одбране Зрењанин

 

Комплетан документ можете преузети овде