baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

   ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

РепубликаСрбија
АутономнаПокрајинаВојводина
ОпштинаНова Црња
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница у општини Нова Црња
Број: II-013-18/20-3-1
Дана: 25.10.2020.год.

На основу члана 23.став 1.и 3. Упутства за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Војвода Степа („Службени лист општине Нова Црња“, број 23/20), поводом избора за чланове савета Месне заједнице Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020. годину на седници одржаној 25.10.2020. године донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХМЕСТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВО, НОВА ЦРЊА, СРПСКА ЦРЊА И РАДОЈЕВО

 

Комплетан документ можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Председник општине
23218 Нова Црња
Ул. ЈНА 110
Број: I-400-17/20
Дана: 21.10.2020.
Н О В А Ц Р Њ А

 

ПОЗИВ СУГРАЂАНИМА ДА УЧЕСТВУЈУ У КРЕИРАЊУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Овим путем позивамо суграђане да учествују у креирању буџета општине. У току је процес планирања буџета за период 2021. – 2023. године и овим путем Општинска управа општине Нова Црња жели да укључи становнике у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани јавним средствима, а који имају за циљ да живот у општини учине квалитетнијим и лепшим.

Све што треба да урадите је да попуните формулар (у прилогу текста) и да га у периоду од 22. октобра 2020. до 7. новембра 2020. године доставите на мејл novacrnja@gmail.com и racunovodstvosonc@gmail.com или послати поштом на адресу Општина Нова Црња, са назнаком: Предлог за унапређење буџета, ул. ЈНА бр. 110, Нова Црња, као и непосредно на шалтер пријемне канцеларије у згради Општине Нова Црња.

Председник општине
Владимир Бракус
 

Форулар за попуњавање - преузми

Комплетан документ - преузми

Обавештење грађанима о увиду у бирачки списак

Поводом Избора за чланове Савета месних заједница Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020.године, обавештавају се грађани да могу извршити увид у бирачки списак и тражити, упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку).

Закључење бирачког списка је 30. октобра 2020. године у 24,00 часова .

 

Обавештење грађанима о начину подношења предлога кандидата

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница у Општини Нова Црња, на седници одржаној дана 19.10.2020.године усвојила је документа за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Александрово, Српска Црња, Нова Црња и Радојево и прописала обрасце за подношење предлога кандидата.

Документа и обрасци су објављени у службеном листу Општине Нова Црња, број 23/2020.

Обрасци се могу преузети овде:

1.      Пријава кандидата за избор за члана Савета месне заједнице – Образац ЧСМЗ – 1/2020 - преузми

2.      Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице -  Образац ЧСМЗ- 1/А/2020 - преузми

3.      Овлашћење за подношење кандидатуре за члана Савета месне заједнице - Образац ЧСМЗ- 1/Б/2020 - преузми

4.      Списак бирача који подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице -Образац ЧСМЗ- 2/2020 - преузми

5.      Изјава бирача да подржава кандидатуру за члана Савета месне заједнице – Образац ЧСМЗ – 2/А/2020 - преузми

6.      Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице- Образац ЧСМЗ –3/2020 - преузми

7.      Гласачки листић – Образац ЧСМЗ – 4/2020 - преузми

8.      Контролни листић – Образац – 5/2020 - преузми

9.      Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије и бирачког одбора – Образац ЧСМЗ – 6/2020 - преузми

10.  Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор ЧСМЗ– Образац ЧСМЗ – 7/2020 - преузми

11.  Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и изборне комисије – Образац ЧСМЗ – 8/2020 - преузми

12.  Пријава домаћих и страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за ЧСМЗ – Образац ЧСМЗ – 9/2020 - преузми

13.  Записник о раду изборне комисије – Образац ЧСМЗ – 10/2020 - преузми

14.  Потврда – ЧСМЗ/П - преузми

15.  Прилог - преузми

16.  Одлука о утврђивању образаца - преузми

17.  Роковник за обављање изборних радњи - преузми

18.  Правилник о раду изборне комисије - преузми

19.  Упутство за спровођење избора - преузми

 

 

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ бр. 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на седници одржаној 16.10.2020. године, донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

 


Комплетан документ можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:
ДАНА:
Н О В А   Ц Р Њ А

 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009 , 73/10 , 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16, 113/2017, 95/18, 31/19 и 72/19), и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др. Закон и 47/2018), и члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) и Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2020. годину („Службени лист Општине Нова Црња“ бр. 23/2019) и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2020. годину („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 4/20) а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана  ___________ донела је

 

О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2020. годину

 

Комплетан документ можете преузети овде

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ бр. 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на седници одржаној 02.10.2020. године, донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

  1. Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да објекти који немају башту неће радити од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана, док објекти који имају башту неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана, а у отвореном делу објекта ( башти) радним данима од 24,00 часа до 06,00 часова, а викендом од 01,00 часа до 06,00 часова наредног дана.

  1. Надзор нам применом ове наредбе вршиће Одељење за привреду и локално економски развој Општинске управе општине Нова Црња.

  1. Наредба ступа на снагу даном доношења, тј. од 02.10.2020. године.

     

НАРЕДБУДОСТАВИТИ:

Команданту Општинског штаба

МУП РС ПС Нова Црња

Архиви

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Број: I-87-4/20-10
Дана: 02.10.2020. године
Н О В А Ц Р Њ А

КОМАНДАНТ ШТАБА

Владимир Бракус

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ

Законом о угоститељству и правилником  којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба,

  • да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази

         ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ  ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ДА СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ КОД ЈЛС

Од 1. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко ЦИС-А.

 

НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ УГОСТИТЕЉИ, САГЛАСНО  ЗАКОНУ О УГОСТИТЕЉСТВУ И ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА, ЧИНЕ ПРЕРШАЈ, О ЧЕМУ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И МУПСлужба за странце.

 

За детаљније информације посетите следећу линк:

https://www.eturista.gov.rs/vest/331598/vazno-obavestenje.php